1-800-278-9393
Contact Us
Join Our Newsletter
and Get 10% OFF
your next order!
Follow Us On


Polski Bez problemu!+ Elementary Level A1-A2 (Book & CD-ROM)

Mouseover image to zoom in
or Click to View Big Image
Our Price:
$49.95
Out of Stock
Qty:
Product #: SM02
ISBN #: 9788360199732
UPC #: 644527003016
Add To Basket

POLSKI. BEZ PROBLEMU!+ ELEMENTARY TEXTBOOK + CD-ROM

POLSKI. BEZ PROBLEMU!+ PODSTAWOWY PODRĘCZNIK + CD-ROM

ABOUT THE PROGRAM
It is an extensive self-study textbook with a CD-ROM course and a set of MP3 recordings to be played independently.

Knowledge of the language at the A1-A2 level makes it possible to communicate with the use of basic vocabulary. The range of competencies according to the guidelines set by the Council of Europe.

"The course Polski. Bez problemu!+" is part of a series of "No problem," of which the program to learn English has been favored by the computer magazine PC Format with the award of "Best Quality/Price".

O PROGRAMIE
To obszerny podręcznik do samodzielnej nauki, wyposażony w kurs komputerowy i zestaw nagrań MP3 do niezależnego odtwarzania.

Poziom podstawowy A1-A2 pozwala na swobodne porozumiewanie się podstawowym zasobem słownictwa. Zakres kompetencji według wytycznych Rady Europy.

"Kurs Polski. Bez problemu!+" jest częścią serii „No problem", z której program do nauki języka angielskiego został wyróżniony przez czasopismo komputerowe PC Format nagrodą „Najlepsza Jakość/Cena".

TEXTBOOK AND COURSE
The course is aimed at English-speaking users who would like to begin learning Polish or brush up their forgotten basics. After mastering the content of the course, the user is able to communicate easily in Polish in simple everyday situations (A2 level according to the Common European Framework of Reference for Languages).

Apart from the course, the CD-ROM contains also a set of MP3 recordings. This will let you listen to texts on any MP3 player and to repeat vocabulary e.g. during a walk or while driving a car.

PODRĘCZNIK I KURS
Kurs jest przeznaczony dla osób anglojęzycznych rozpoczynających naukę polskiego lub pragnących odświeżyć zapomniane podstawy. Opanowanie zaprezentowanego materiału umożliwi swobodne porozumiewanie się w podstawowych sytuacjach życiowych (poziom A2 według Systemu Opisu Kształcenia Językowego).

Oprócz samego kursu na płycie z programem zamieszczone są również dodatkowe nagrania w formacie MP3 dające możliwość słuchania tekstów i powtarzania słownictwa z dowolnego odtwarzacza MP3, na przykład w czasie spaceru lub jazdy samochodem.

CONTENTS:
• dialogues and texts that presents the meaning of words and expressions in context and teach their correct use in speech.
• grammar explanations.
• exercises with an answer key.
• practical English-Polish and Polish-English dictionaries with words from the course.

ZAWARTOŚĆ:
• dialogi i czytanki, pokazujące znaczenie wyrazów i wyrażeń w kontekście oraz uczące prawidłowego użycia w rozmowie.
• objaśnienia gramatyczne.
• ćwiczenia oraz klucz z odpowiedziami do ćwiczeń.
• praktyczny słowniczek angielsko-polski i polsko-angielski, obejmujący słowa występujące w kursie.

DETAILS:
The set contains a textbook and a CD-ROM with the multimedia course and MP3 recordings. Contact with the language in two different ways improves effectiveness of the learning process. You can thumb through the textbook on a tram or a bus, while listening to dialogues and lists of vocabulary recorded by the Polish native speakers.

 • The grammar subjects include among others:
  • conjugation of verbs,
  • cardinal and ordinal numerals,
  • personal and possessive pronouns,
  • tenses: present, past and future,
  • the plural form of nouns,
  • inflection and comparison of adjectives,
  • cases and genders of nouns,
  • perfect and imperfect verbs.
 • The vocabulary subjects include among others:
  • introducing oneself, one's family and friends,
  • giving time and date,
  • describing the daily routine,
  • describing one's interests,
  • talking about the past and future plans,
  • describing one's outward appearance and features of character,
  • elementary work-related topics,
  • describing Poland from the tourist point of view,
  • giving directions in a town,
  • describing one's leisure time,
  • celebrating one's birthday and name day.
 • innovative textbook divided into chapters;
 • fully voiced multimedia course with over 2,500 exercises and explanations;
 • MP3 files with recordings of all dialogues, texts, words and expressions made by professional Polish speakers to be listened e.g. in a car or on a bus—130 minutes of recordings!

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:
Zestaw zawiera książkę, płytę CD-ROM z kursem multimedialnym oraz nagrania MP3. Kontakt z językiem na 3 różne sposoby zwiększa skuteczność nauki. Książkę można przeglądać w tramwaju lub autobusie, słuchając w tym czasie dialogów i list nowego słownictwa nagranych przez rodowitych Polaków.

 • Na przedstawiony materiał gramatyczny składają się m.in.:
  • odmiana czasowników
  • liczebniki główne i porządkowe,
  • zaimki osobowe i dzierżawcze,
  • czasy: teraźniejszy, przyszły i przeszły
  • tworzenie liczby mnogiej rzeczowników,
  • odmiana i stopniowanie przymiotników,
  • przypadki i rodzaje rzeczownika,
  • czasowniki dokonane i niedokonane.
 • Wśród zagadnień leksykalnych znajdują się:
  • przedstawianie siebie, swojej rodziny i znajomych,
  • podawanie godziny i daty,
  • czynności dnia codziennego,
  • opisywanie własnych zainteresowań,
  • opisywanie przeszłości i mówienie o planach na przyszłość,
  • opisywanie wyglądu zewnętrznego i charakteru,
  • podstawowe zagadnienia związane z pracą,
  • opis państwa pod kątem turystycznym,
  • udzielanie wskazówek w mieście,
  • spędzanie czasu wolnego,
  • obchodzenie urodzin i imienin.
 • nowoczesny, podzielony na rozdziały podręcznik do nauki polskiego;
 • kurs multimedialny, w całości ilustrowany nagraniami, zawierający ponad 2 500 ćwiczeń i objaśnień
 • pliki MP3 z nagraniami wszystkich dialogów, tekstów, słów i wyrażeń, wykonane przez profesjonalnych lektorów polskich, do słuchania np. w samochodzie lub autobusie—130 minut nagrań!

SYSTEM REQUIREMENTS:
• 400 MHz processor, 256 MB RAM, 400 MB disc space
• CD-ROM drive, sound card, microphone
• Windows XP, Windows Vista or Windows 7 (Not compatible with MAC platform)
• Internet Explorer 7 or later
• any MP3 player

Publisher: SuperMemo World, 2009
paperback book measuring 5.3" x 7.5"

WYMAGANIA SPRZĘTOWE PROGRAMU:
• procesor 400 MHz, 256 MB RAM, 400 MB na dysku
• CD-ROM, karta dźwiękowa, mikrofon
• Windows XP, Windows Vista lub Windows 7 (Niezgodne z platforma MAC)
• Internet Explorer 7 lub nowszy
• dowolny odtwarzacz MP3

Wydawnictwo: SuperMemo World, 2009
13.5 x 19.0 cm, oprawa miękka.

Polski Bez problemu!+ Elementary Level A1-A2 (Book & CD-ROM) can be found in the following departments
Professional Ecommerce Services By GlobalWebCart Ecommerce Shopping Cart Software