1-800-278-9393
Contact Us
Join Our Newsletter
and Get 10% OFF
your next order!
Follow Us On


Polski Bez problemu!+ Intermediate Level B1 (Book & CD-ROM)

Mouseover image to zoom in
or Click to View Big Image
By: Polart
Our Price:
$49.95
In Stock
Qty:
Product #: SM03
ISBN #: 9788360199879
UPC #: 644527004013
Add To Basket

POLSKI. BEZ PROBLEMU!+ INTERMEDIATE TEXTBOOK + CD-ROM

POLSKI. BEZ PROBLEMU!+ ŚREDNI PODRĘCZNIK + CD-ROM

ABOUT THE PROGRAM
This self-study course of Polish for foreigners, level intermediate, contains an extensive textbook with a CD-ROM course and a set of MP3 recordings to be played independently.

Knowledge of the language at the B1 level enables the users to express their opinions on any topic spontaneously and fluently. The scope of competence according to the guidelines of the Council of Europe.

"The course Polski. Bez problemu!+" is part of a series of "No problem," of which the program to learn English has been favored by the computer magazine PC Format with the award of "Best Quality/Price".

O PROGRAMIE
Kurs do samodzielnej nauki języka polskiego na poziomie średnim to obszerny podręcznik do samodzielnej nauki dla obcokrajowców wraz z multimedialnym kursem komputerowym oraz zestawem nagrań MP3.

Poziom średni B1 pozwala na płynne i spontaniczne wypowiadanie się na dowolne tematy. Zakres kompetencji według wytycznych Rady Europy.

"Kurs Polski. Bez problemu!+" jest częścią serii „No problem", z której program do nauki języka angielskiego został wyróżniony przez czasopismo komputerowe PC Format nagrodą „Najlepsza Jakość/Cena".

TEXTBOOK AND COURSE
The course is aimed at people who know the basics well and intend to continue learning Polish at the intermediate level. After mastering the content of the course, the users are able to express themselves coherently and to present and explain their point of view during a discussion.

Apart from the course, the CD-ROM contains also a set of MP3 recordings. This will let you listen to texts on any MP3 player and to repeat vocabulary e.g. during a walk or while driving a car.

PODRĘCZNIK I KURS
Kurs jest przeznaczony dla osób dobrze znających podstawy i zamierzających kontynuować naukę polskiego na poziomie średnim. Opanowanie zaprezentowanego materiału umożliwi formułowanie spójnych wypowiedzi oraz ich umiejętne prezentowanie i argumentowanie w dyskusji.

Oprócz samego kursu na płycie z programem zamieszczone są również dodatkowe nagrania w formacie MP3 dające możliwość słuchania tekstów i powtarzania słownictwa z dowolnego odtwarzacza MP3, na przykład w czasie spaceru lub jazdy samochodem.

CONTENTS:
• dialogues and texts that present the meaning of words and expressions in context, and teach their correct use in speech,
• grammar explanations,
• exercises with an answer key,
• practical English-Polish and Polish-English dictionaries with words from the course.

ZAWARTOŚĆ:
• dialogi i czytanki, pokazujące znaczenie wyrazów i wyrażeń w kontekście oraz uczące prawidłowego użycia w rozmowie,
• objaśnienia gramatyczne,
• ćwiczenia oraz klucz z odpowiedziami do ćwiczeń,
• praktyczny słowniczek angielsko-polski i polsko-angielski, obejmujący słowa występujące w kursie.

DETAILS:
The set contains a textbook and a CD-ROM with the multimedia course and MP3 recordings. Contact with the language in three different ways improves effectiveness of the learning process. You can work with the multimedia course in the comfort of your own home and thumb through the textbook on a tram or a bus, while listening to dialogues and lists of vocabulary recorded by the Polish native speakers. The content of the course is presented in English.

The textbook comprises 12 extensive lessons containing dialogues, texts and cultural comments, as well as grammatical explanations and exercises. An answer key and practical English-Polish and Polish-English dictionaries with words from the course can be found at the end of the book.

 • The grammar subjects include among others:
  • inflection of adjectives,
  • plural form of nouns and adjectives,
  • future tense,
  • imperative mood,
  • adverbs,
  • inflection of collective and indefinite numerals.
 • The vocabulary subjects include among others:
  • the Internet,
  • advertising and the media,
  • institutions of higher education,
  • business,
  • relationships and ties,
  • accommodation, renting flats,
  • receiving guests, food and drink, good manners,
  • shopping,
  • travelling,
  • over 1000 new words and expressions to learn,
  • Polish dialogues with English translations.
 • innovative Polish for foreigners textbook divided into chapters,
 • fully voiced multimedia course with over 2,500 exercises and explanations,
 • MP3 files with recordings of all the dialogues, texts, words and expressions, made by professional Polish speakers, to be listened e.g. in a car or on a bus—over 130 minutes of recordings!

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:
Zestaw zawiera książkę oraz płytę CD-ROM z kursem multimedialnym oraz nagraniami MP3. Kontakt z językiem na 3 różne sposoby zwiększa skuteczność nauki. Książkę można przeglądać w tramwaju lub autobusie, słuchając w tym czasie dialogów i list nowego słownictwa nagranych przez rodowitych Polaków. Językiem opisowym w kursie jest język angielski.

Podręcznik jest podzielony na 12 obszernych lekcji, w których znajdują się dialogi, teksty i komentarze kulturowe oraz objaśnienia gramatyczne i ćwiczenia. Na końcu książki jest klucz z odpowiedziami do ćwiczeń oraz praktyczny słowniczek angielsko-polski i polsko-angielski, obejmujący słowa występujące w kursie.

 • Na przedstawiony materiał gramatyczny składają się m.in.:
  • odmiana przymiotników,
  • liczba mnoga rzeczowników i przymiotników
  • czas przyszły
  • tryb rozkazujący
  • przysłówki
  • liczebniki—odmiana, liczebniki zbiorcze
 • Wśród zagadnień leksykalnych znajdują się:
  • Internet
  • reklama i media
  • uczelnie wyższe
  • biznes
  • relacje i związki
  • zakwaterowanie, wynajmowanie mieszkania,
  • przyjmowanie gości oraz picie i jedzenie, dobre maniery
  • robienie zakupów
  • podróże
  • ponad 1000 słów i wyrażeń przeznaczonych do nauki
  • dialogi prezentowane po polsku, z tłumaczeniem na angielski
 • nowoczesny, podzielony na rozdziały podręcznik do nauki polskiego dla obcokrajowców
 • kurs multimedialny, w całości ilustrowany nagraniami, zawierający 2 500 ćwiczeń i objaśnień
 • pliki MP3 z nagraniami wszystkich dialogów, tekstów, słów i wyrażeń, wykonane przez profesjonalnych lektorów polskich, do słuchania np. w samochodzie lub autobusie—ponad 2 godziny nagrań!

SYSTEM REQUIREMENTS:
• 400 MHz processor, 256 MB RAM, 400 MB disc space
• CD-ROM drive, sound card, microphone
• Windows XP, Windows Vista or Windows 7 (Not compatible with MAC platform)
• Internet Explorer 7 or later
• any MP3 player

Publisher: SuperMemo World, 2009
paperback book measuring 5.3" x 7.5"

WYMAGANIA SPRZĘTOWE PROGRAMU:
• procesor 400 MHz, 256 MB RAM, 400 MB na dysku
• CD-ROM, karta dźwiękowa, mikrofon
• Windows XP, Windows Vista lub Windows 7 (Niezgodne z platforma MAC)
• Internet Explorer 7 lub nowszy
• dowolny odtwarzacz MP3

Wydawnictwo: SuperMemo World, 2009
13.5 x 19.0 cm, oprawa miękka.

Polski Bez problemu!+ Intermediate Level B1 (Book & CD-ROM) can be found in the following departments
Professional Ecommerce Services By GlobalWebCart Ecommerce Shopping Cart Software