1-800-278-9393
Contact Us
Join Our Newsletter
and Get 10% OFF
your next order!
Follow Us On


Polski Bez problemu!+ Set: Levels A1-A2, B1 (Books & CD-ROM)

Mouseover image to zoom in
or Click to View Big Image
Our Price:
$89.95
Out of Stock
Qty:
Product #: SM11
Add To Basket

This Polish launguage learning set includes two books and two CD-ROMs for course levels Elementary A1-A2 up through Intermediate level B1.

POLSKI. BEZ PROBLEMU!+ ELEMENTARY TEXTBOOK + CD-ROM (Item # SM02)

POLSKI. BEZ PROBLEMU!+ PODSTAWOWY PODRĘCZNIK + CD-ROM (Item # SM02)

ABOUT THE PROGRAM
It is an extensive self-study textbook with a CD-ROM course and a set of MP3 recordings to be played independently.

Knowledge of the language at the A1-A2 level makes it possible to communicate with the use of basic vocabulary. The range of competencies according to the guidelines set by the Council of Europe.

"The course Polski. Bez problemu!+" is part of a series of "No problem," of which the program to learn English has been favored by the computer magazine PC Format with the award of "Best Quality/Price".

O PROGRAMIE
To obszerny podręcznik do samodzielnej nauki, wyposażony w kurs komputerowy i zestaw nagrań MP3 do niezależnego odtwarzania.

Poziom podstawowy A1-A2 pozwala na swobodne porozumiewanie się podstawowym zasobem słownictwa. Zakres kompetencji według wytycznych Rady Europy.

"Kurs Polski. Bez problemu!+" jest częścią serii „No problem", z której program do nauki języka angielskiego został wyróżniony przez czasopismo komputerowe PC Format nagrodą „Najlepsza Jakość/Cena".

TEXTBOOK AND COURSE
The course is aimed at English-speaking users who would like to begin learning Polish or brush up their forgotten basics. After mastering the content of the course, the user is able to communicate easily in Polish in simple everyday situations (A2 level according to the Common European Framework of Reference for Languages).

Apart from the course, the CD-ROM contains also a set of MP3 recordings. This will let you listen to texts on any MP3 player and to repeat vocabulary e.g. during a walk or while driving a car.

PODRĘCZNIK I KURS
Kurs jest przeznaczony dla osób anglojęzycznych rozpoczynających naukę polskiego lub pragnących odświeżyć zapomniane podstawy. Opanowanie zaprezentowanego materiału umożliwi swobodne porozumiewanie się w podstawowych sytuacjach życiowych (poziom A2 według Systemu Opisu Kształcenia Językowego).

Oprócz samego kursu na płycie z programem zamieszczone są również dodatkowe nagrania w formacie MP3 dające możliwość słuchania tekstów i powtarzania słownictwa z dowolnego odtwarzacza MP3, na przykład w czasie spaceru lub jazdy samochodem.

CONTENTS:
• dialogues and texts that presents the meaning of words and expressions in context and teach their correct use in speech.
• grammar explanations.
• exercises with an answer key.
• practical English-Polish and Polish-English dictionaries with words from the course.

ZAWARTOŚĆ:
• dialogi i czytanki, pokazujące znaczenie wyrazów i wyrażeń w kontekście oraz uczące prawidłowego użycia w rozmowie.
• objaśnienia gramatyczne.
• ćwiczenia oraz klucz z odpowiedziami do ćwiczeń.
• praktyczny słowniczek angielsko-polski i polsko-angielski, obejmujący słowa występujące w kursie.

DETAILS:
The set contains a textbook and a CD-ROM with the multimedia course and MP3 recordings. Contact with the language in two different ways improves effectiveness of the learning process. You can thumb through the textbook on a tram or a bus, while listening to dialogues and lists of vocabulary recorded by the Polish native speakers.

 • The grammar subjects include among others:
  • conjugation of verbs,
  • cardinal and ordinal numerals,
  • personal and possessive pronouns,
  • tenses: present, past and future,
  • the plural form of nouns,
  • inflection and comparison of adjectives,
  • cases and genders of nouns,
  • perfect and imperfect verbs.
 • The vocabulary subjects include among others:
  • introducing oneself, one's family and friends,
  • giving time and date,
  • describing the daily routine,
  • describing one's interests,
  • talking about the past and future plans,
  • describing one's outward appearance and features of character,
  • elementary work-related topics,
  • describing Poland from the tourist point of view,
  • giving directions in a town,
  • describing one's leisure time,
  • celebrating one's birthday and name day.
 • innovative textbook divided into chapters;
 • fully voiced multimedia course with over 2,500 exercises and explanations;
 • MP3 files with recordings of all dialogues, texts, words and expressions made by professional Polish speakers to be listened e.g. in a car or on a bus—130 minutes of recordings!

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:
Zestaw zawiera książkę, płytę CD-ROM z kursem multimedialnym oraz nagrania MP3. Kontakt z językiem na 3 różne sposoby zwiększa skuteczność nauki. Książkę można przeglądać w tramwaju lub autobusie, słuchając w tym czasie dialogów i list nowego słownictwa nagranych przez rodowitych Polaków.

 • Na przedstawiony materiał gramatyczny składają się m.in.:
  • odmiana czasowników
  • liczebniki główne i porządkowe,
  • zaimki osobowe i dzierżawcze,
  • czasy: teraźniejszy, przyszły i przeszły
  • tworzenie liczby mnogiej rzeczowników,
  • odmiana i stopniowanie przymiotników,
  • przypadki i rodzaje rzeczownika,
  • czasowniki dokonane i niedokonane.
 • Wśród zagadnień leksykalnych znajdują się:
  • przedstawianie siebie, swojej rodziny i znajomych,
  • podawanie godziny i daty,
  • czynności dnia codziennego,
  • opisywanie własnych zainteresowań,
  • opisywanie przeszłości i mówienie o planach na przyszłość,
  • opisywanie wyglądu zewnętrznego i charakteru,
  • podstawowe zagadnienia związane z pracą,
  • opis państwa pod kątem turystycznym,
  • udzielanie wskazówek w mieście,
  • spędzanie czasu wolnego,
  • obchodzenie urodzin i imienin.
 • nowoczesny, podzielony na rozdziały podręcznik do nauki polskiego;
 • kurs multimedialny, w całości ilustrowany nagraniami, zawierający ponad 2 500 ćwiczeń i objaśnień
 • pliki MP3 z nagraniami wszystkich dialogów, tekstów, słów i wyrażeń, wykonane przez profesjonalnych lektorów polskich, do słuchania np. w samochodzie lub autobusie—130 minut nagrań!

POLSKI. BEZ PROBLEMU!+ INTERMEDIATE TEXTBOOK + CD-ROM (Item # SM03)

POLSKI. BEZ PROBLEMU!+ ŚREDNI PODRĘCZNIK + CD-ROM (Item # SM03)

ABOUT THE PROGRAM
This self-study course of Polish for foreigners, level intermediate, contains an extensive textbook with a CD-ROM course and a set of MP3 recordings to be played independently.

Knowledge of the language at the B1 level enables the users to express their opinions on any topic spontaneously and fluently. The scope of competence according to the guidelines of the Council of Europe.

"The course Polski. Bez problemu!+" is part of a series of "No problem," of which the program to learn English has been favored by the computer magazine PC Format with the award of "Best Quality/Price".

O PROGRAMIE
Kurs do samodzielnej nauki języka polskiego na poziomie średnim to obszerny podręcznik do samodzielnej nauki dla obcokrajowców wraz z multimedialnym kursem komputerowym oraz zestawem nagrań MP3.

Poziom średni B1 pozwala na płynne i spontaniczne wypowiadanie się na dowolne tematy. Zakres kompetencji według wytycznych Rady Europy.

"Kurs Polski. Bez problemu!+" jest częścią serii „No problem", z której program do nauki języka angielskiego został wyróżniony przez czasopismo komputerowe PC Format nagrodą „Najlepsza Jakość/Cena".

TEXTBOOK AND COURSE
The course is aimed at people who know the basics well and intend to continue learning Polish at the intermediate level. After mastering the content of the course, the users are able to express themselves coherently and to present and explain their point of view during a discussion.

Apart from the course, the CD-ROM contains also a set of MP3 recordings. This will let you listen to texts on any MP3 player and to repeat vocabulary e.g. during a walk or while driving a car.

PODRĘCZNIK I KURS
Kurs jest przeznaczony dla osób dobrze znających podstawy i zamierzających kontynuować naukę polskiego na poziomie średnim. Opanowanie zaprezentowanego materiału umożliwi formułowanie spójnych wypowiedzi oraz ich umiejętne prezentowanie i argumentowanie w dyskusji.

Oprócz samego kursu na płycie z programem zamieszczone są również dodatkowe nagrania w formacie MP3 dające możliwość słuchania tekstów i powtarzania słownictwa z dowolnego odtwarzacza MP3, na przykład w czasie spaceru lub jazdy samochodem.

CONTENTS:
• dialogues and texts that present the meaning of words and expressions in context, and teach their correct use in speech,
• grammar explanations,
• exercises with an answer key,
• practical English-Polish and Polish-English dictionaries with words from the course.

ZAWARTOŚĆ:
• dialogi i czytanki, pokazujące znaczenie wyrazów i wyrażeń w kontekście oraz uczące prawidłowego użycia w rozmowie,
• objaśnienia gramatyczne,
• ćwiczenia oraz klucz z odpowiedziami do ćwiczeń,
• praktyczny słowniczek angielsko-polski i polsko-angielski, obejmujący słowa występujące w kursie.

DETAILS:
The set contains a textbook and a CD-ROM with the multimedia course and MP3 recordings. Contact with the language in three different ways improves effectiveness of the learning process. You can work with the multimedia course in the comfort of your own home and thumb through the textbook on a tram or a bus, while listening to dialogues and lists of vocabulary recorded by the Polish native speakers. The content of the course is presented in English.

The textbook comprises 12 extensive lessons containing dialogues, texts and cultural comments, as well as grammatical explanations and exercises. An answer key and practical English-Polish and Polish-English dictionaries with words from the course can be found at the end of the book.

 • The grammar subjects include among others:
  • inflection of adjectives,
  • plural form of nouns and adjectives,
  • future tense,
  • imperative mood,
  • adverbs,
  • inflection of collective and indefinite numerals.
 • The vocabulary subjects include among others:
  • the Internet,
  • advertising and the media,
  • institutions of higher education,
  • business,
  • relationships and ties,
  • accommodation, renting flats,
  • receiving guests, food and drink, good manners,
  • shopping,
  • travelling,
  • over 1000 new words and expressions to learn,
  • Polish dialogues with English translations.
 • innovative Polish for foreigners textbook divided into chapters,
 • fully voiced multimedia course with over 2,500 exercises and explanations,
 • MP3 files with recordings of all the dialogues, texts, words and expressions, made by professional Polish speakers, to be listened e.g. in a car or on a bus—over 130 minutes of recordings!

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:
Zestaw zawiera książkę oraz płytę CD-ROM z kursem multimedialnym oraz nagraniami MP3. Kontakt z językiem na 3 różne sposoby zwiększa skuteczność nauki. Książkę można przeglądać w tramwaju lub autobusie, słuchając w tym czasie dialogów i list nowego słownictwa nagranych przez rodowitych Polaków. Językiem opisowym w kursie jest język angielski.

Podręcznik jest podzielony na 12 obszernych lekcji, w których znajdują się dialogi, teksty i komentarze kulturowe oraz objaśnienia gramatyczne i ćwiczenia. Na końcu książki jest klucz z odpowiedziami do ćwiczeń oraz praktyczny słowniczek angielsko-polski i polsko-angielski, obejmujący słowa występujące w kursie.

 • Na przedstawiony materiał gramatyczny składają się m.in.:
  • odmiana przymiotników,
  • liczba mnoga rzeczowników i przymiotników
  • czas przyszły
  • tryb rozkazujący
  • przysłówki
  • liczebniki—odmiana, liczebniki zbiorcze
 • Wśród zagadnień leksykalnych znajdują się:
  • Internet
  • reklama i media
  • uczelnie wyższe
  • biznes
  • relacje i związki
  • zakwaterowanie, wynajmowanie mieszkania,
  • przyjmowanie gości oraz picie i jedzenie, dobre maniery
  • robienie zakupów
  • podróże
  • ponad 1000 słów i wyrażeń przeznaczonych do nauki
  • dialogi prezentowane po polsku, z tłumaczeniem na angielski
 • nowoczesny, podzielony na rozdziały podręcznik do nauki polskiego dla obcokrajowców
 • kurs multimedialny, w całości ilustrowany nagraniami, zawierający 2 500 ćwiczeń i objaśnień
 • pliki MP3 z nagraniami wszystkich dialogów, tekstów, słów i wyrażeń, wykonane przez profesjonalnych lektorów polskich, do słuchania np. w samochodzie lub autobusie—ponad 2 godziny nagrań!

SYSTEM REQUIREMENTS:
• 400 MHz processor, 256 MB RAM, 400 MB disc space
• CD-ROM drive, sound card, microphone
• Windows XP, Windows Vista or Windows 7 (Not compatible with MAC platform)
• Internet Explorer 7 or later
• any MP3 player

Publisher: SuperMemo World, 2009
paperback book measuring 5.3" x 7.5"

WYMAGANIA SPRZĘTOWE PROGRAMU:
• procesor 400 MHz, 256 MB RAM, 400 MB na dysku
• CD-ROM, karta dźwiękowa, mikrofon
• Windows XP, Windows Vista lub Windows 7 (Niezgodne z platforma MAC)
• Internet Explorer 7 lub nowszy
• dowolny odtwarzacz MP3

Wydawnictwo: SuperMemo World, 2009
13.5 x 19.0 cm, oprawa miękka.

Polski Bez problemu!+ Set: Levels A1-A2, B1 (Books & CD-ROM) can be found in the following departments
Professional Ecommerce Services By GlobalWebCart Ecommerce Shopping Cart Software