1-800-278-9393
Contact Us
Join Our Newsletter
and Get 10% OFF
your next order!
Follow Us On


Polish <-> English Computer Translation Software

Mouseover image to zoom in
or Click to View Big Image
By: Polart
More Polish <-> English Computer Translation Software Images
Our Price:
$139.95
Out of Stock
Qty:
Product #: LT06
UPC #: 5904584463211
Add To Basket

TRANSLATOR AND DICTIONARY ENGLISH 7

The most advanced contextual translator and largest English<->Polish dictionary

TŁUMACZ I SŁOWNIK JĘZYKA ANGIELSKIEGO 7

Najbardziej zaawansowany translator kontekstowy i największy słownik angielski<->polski

ABOUT THE PROGRAM
"Translator and Dictionary of the English Language 7" is the latest edition of the best commercially available translator English-Polish and Polish-English. The series "Translator and Dictionary of the English Language," has gained recognition both with specialists, repeatedly winning tests of translators carried out by such magazines as "The Chip" or "Computer World", and customers, which is expressed by award in the category Multimedia - Education "The Ace of EMPiK" (the largest retail of media in Poland with over 200 stores in Europe).

It serves both as a versatile tool to translate texts, as well as a dictionary. It is characterized in Poland as the highest quality of the automatic translation from English and into English, with a great number of available options and ease of use. It contains by far the largest computer dictionary from among those available in Poland (4.5 million entries and translations, 22 million grammar inflections).

The program superbly facilitates the understanding of English texts and the translation of texts from the foreign language. Thanks to the employment of the latest achievements in computational linguistics the quality of the translation is superior from all other translating systems sold in Poland, the translation mechanisms include not only the rules of grammar and syntax, but also the semantic context of the word: the meaning of a word is considered in connection with the meanings of adjacent words, which allows for a significantly more accurate translation than before.

The program uses among other things the transfer method. It also makes very complex analysis of the grammatical, syntactical and lexical of individual sentences and the entire text. It analyzes among other things ambiguous forms, grammatical categories, word order, interword connections, and individual words. Additionally the sentence archive provides the user with the opportunity of learning by remembering the translator's translations of entire sentences or phrases and using them in following translations. The translation is created based on Poland's largest dictionary, supportive lexicons, transfer rules as well as syntactic analysis and semantics.

The program interface is a complete and convenient text editor in Polish and English, adapted for use with MS Word and other text editors, it also allows translation of PDF documents. Thanks to its intuitiveness, it provides freedom through the translator, both to experienced individuals and those which are not yet accustomed to working with the computer and offers great possibilities for users who want to take full advantage of the program's options.

O PROGRAMIE
"Tłumacz i Słownik Języka Angielskiego 7" to najnowsza odsłona najlepszego dostępnego na rynku tłumacza angielsko-polskiego i polsko-angielskiego. Seria "Tłumacz i Słownik Języka Angielskiego" zyskała uznanie zarówno specjalistów, wielokrotnie wygrywając testy translatorów przeprowadzane przez takie czasopisma jak "Chip" czy "Komputer Świat", jak i klientów, czego wyrazem jest przyznany, w kategorii multimedia - edukacja "As EMPiKu".

Służy on zarówno jako wszechstronne narzędzie do tłumaczenia tekstów, jak i jako słownik. Cechuje go najwyższa w Polsce jakość tłumaczenia automatycznego z angielskiego i na angielski, wielka ilość dostępnych opcji i łatwość obsługi. Zawiera zdecydowanie największy słownik komputerowy spośród dostępnych w Polsce (4.500.000 haseł i tłumaczeń, 22 mln form fleksyjnych).

Program znakomicie ułatwia zrozumienie tekstów angielskich oraz tłumaczenie tekstów na język obcy. Dzięki zastosowaniu najnowszych osiągnięć lingwistyki komputerowej jakość tłumaczenia jest wyższa od wszelkich innych systemów tłumaczących sprzedawanych w Polsce, mechanizmy tłumaczenia uwzględniają zaś już nie tylko reguły gramatyki i składni, lecz także kontekst semantyczny danego słowa: znaczenie danego słowa jest rozpatrywane w powiązaniu ze znaczeniami słów sąsiednich, co pozwala na znacznie dokładniejsze niż dotychczas tłumaczenie.

Program wykorzystuje m.in. metodę transferu. Dokonuje również bardzo złożonej analizy gramatycznej, składniowej i leksykalnej poszczególnych zdań i całego tekstu. Analizuje m.in. formy wieloznaczne, kategorie gramatyczne, szyk zdania, powiązania międzywyrazowe, poszczególne wyrazy. Dodatkowo archiwum zdań daje użytkownikowi możliwość uczenia translatora poprzez zapamiętywanie tłumaczeń całych zdań lub fraz i wykorzystywanie ich w kolejnych tłumaczeniach. Przekład tworzony jest na podstawie największego w Polsce słownika, leksykonów pomocniczych, reguł transferu oraz analizy składniowej i semantycznej.

Interfejs programu jest pełnym i wygodnym edytorem tekstu w wersji polskiej i angielskiej, dostosowanym do współpracy z MS Word i innymi edytorami tekstu, umożliwia również tłumaczenie dokumentów PDF. Dzięki swej intuicyjności zapewnia on swobodne korzystanie z translatora zarówno osobom doświadczonym jak i takim, które nie przywykły jeszcze do pracy z komputerem oraz daje ogromne możliwości użytkownikom, którzy chcieliby w pełni wykorzystać opcje programu.

OPTIONS
• the latest and best module translating, making a very advanced parsing, grammatical and semantic;
• a dozen or so runtime modes, among other things automatic, interactive; they enable the full control over translated text, preserving the formatting of the original (new);
• especially extensive program dictionaries with hundreds of thousands of terms, idioms and usage examples are available both separately, and during the process of the translation;
• the enhanced option to create, modify and export the custom dictionary (new);
• supports multiple custom dictionaries; can be varied depending on what text one is working with at the moment;
• the possibility of the memorization of translated sentences in the archive permits the use again at a later translation when translating similar texts - e.g. contain repetitive passages;
• expanded economic, legal, technical and medical vocabulary;
• the choice from among 120 thematic contexts allows for precise vocabulary adaptation to the style of the text;
• many grammatical options which allow to keep the appropriate forms of politeness and stylistic nuances of the language;
• the possibility to correct the translated text by clicking on the word translated;
• the possibility to open multiple documents in a application window;
• the option of the voice synthesis allows to recognize the pronunciation of the entire text or individual words;
• translate, among other things, text files, Word documents, documents in other formats, websites, as well as the current contents of the clipboard; enables notation among other things in Word format;
• the translated sentence can be shown in table form, permitting the easy and exact analysis of all word meanings in the given sentence;
• the possibility of automatic detection and selection of the text profile;
• the possibility of British choice or the American English variant;
• the possibility of automated and manual conversion of units of measurement;
• the option to save the source text and translation in a single file - useful for those working on long translations;
• possible to translate and display the text in the dictionary selected in other programs (with use of a hotkey);
• the possibility of translation of PDF files (new);
• the option to translate HTML and XML files;
• the attached separate program can construe many files simultaneously;
• the optional speech translation from English;
• the extended spell checker can suggest correct forms through the program;
• the option to easily search the selected text or the current entry in the dictionary in Wikipedia;
• other options include for example the possibility of the re-translation of the chosen sentences, finding the sentence from the original text by the click on the sentence translated and vice versa, the option to display the sentences from the orignal text and translated side by side and dozens of others;
• the grammar of English available in the form of a help file;
• and many others.

OPCJE
• najnowszy i najlepszy moduł tłumaczący, dokonujący bardzo zaawansowanej analizy składniowej, gramatycznej i semantycznej;
• kilkanaście trybów pracy, m.in. automatyczny, interaktywny; umożliwiają one pełną kontrolę nad tłumaczonym tekstem, zachowując formatowanie oryginału (nowość);
• wyjątkowo obszerne słowniki programu z setkami tysięcy zwrotów, idiomów i przykładów użycia dostępne są zarówno osobno, jak i podczas procesu tłumaczenia;
• udoskonalona opcja tworzenia, modyfikacji i eksportu słownika użytkownika (nowość);
• obsługa wielu słowników użytkownika; można je zmieniać w zależności od tego, nad jakim tekstem pracuje się w danej chwili;
• możliwość zapamiętania przetłumaczonych zdań w archiwum pozwala wykorzystać raz dokonane tłumaczenie przy późniejszym tłumaczeniu tekstów podobnych - np. zawierających powtarzające się fragmenty;
• rozbudowane słownictwo ekonomiczne, prawnicze, techniczne i medyczne;
• wybór spośród 120 kontekstów tematycznych pozwala na dokładne dostosowanie słownictwa do rodzaju tekstu;
• wiele opcji gramatycznych pozwalających zachować właściwe formy grzecznościowe i niuanse stylistyczne języka;
• możliwość korekty przetłumaczonego tekstu przez kliknięcie na przetłumaczony wyraz;
• możliwość otwarcia wielu dokumentów w oknie programu;
• opcja syntezy mowy pozwala poznać wymowę całego tekstu lub poszczególnych słów;
• tłumaczy m.in. pliki tekstowe, dokumenty Word, dokumenty w innych formatach, strony internetowe, a także bieżącą zawartość schowka; umożliwia zapis m.in. w formacie Word;
• zdanie tłumaczone można wyświetlić w postaci tabeli, pozwalającej na łatwą i dokładną analizę wszystkich znaczeń wyrazów danego zdania;
• możliwość automatycznego wykrywania i doboru profilu tekstu;
• możliwość wyboru brytyjskiego lub amerykańskiego wariantu języka angielskiego;
• możliwość automatycznej i ręcznej konwersji jednostek miar;
• opcja zapisania tekstu źródłowego i tłumaczenia w jednym pliku - przydatne dla osób pracujących nad długimi tłumaczeniami;
• możliwe jest przetłumaczenie i wyświetlenie w słowniku tekstów zaznaczonych w innych programach (za pomocą gorącego klawisza);
• możliwość tłumaczenia plików PDF (nowość);
• opcja tłumaczenia plików HTML i XML;
• dołączony osobny program do tłumaczenia wielu plików jednocześnie;
• opcja tłumaczenia mowy z angielskiego;
• rozbudowana opcja sprawdzania pisowni umożliwia sugerowanie poprawnych form przez program;
• opcja łatwego wyszukiwania zaznaczonego tekstu lub bieżącego hasła ze słownika w Wikipedii;
• inne opcje to np. możliwość ponownego przetłumaczenia wybranego zdania, odnajdywanie zdania z tekstu źródłowego przez kliknięcie na zdanie przetłumaczone i odwrotnie, opcja wyświetlenia zdań z tekstu źródłowego i przetłumaczonego obok siebie i dziesiątki innych;
• gramatyka języka angielskiego dostępna w formie pliku pomocy;
• i wiele innych.

GREAT DICTIONARY
The dictionary program is the largest computer dictionary in Poland: ranks 4.5 million entries and translations. One can find hundreds of thousands of terms, existing with illustrations of individual entries, examples of the use of English words and explanations concerning the use of the proper equivalent. There exists among other things the possibility to repeat the pronunciation. The phonetic transcription is also placed, just like in good book-dictionaries. The dictionary is equipped with its own independent interface. One can find all the inflected forms of words, and also information about the variety of words changing on an irregular basis (forms of irregular plural, past tense, past participle, etc.). The dictionary enables among other things search strings, expressions with the given word, the addition of one's own comments, words and meanings, and also the viewing of meanings of words noted in other programs.

WIELKI SŁOWNIK
Słownik programu jest największym słownikiem komputerowym w Polsce: liczy 4.500.000 haseł i tłumaczeń. Znaleźć w nim można setki tysięcy zwrotów, będących ilustracjami poszczególnych haseł, przykłady użycia wyrazów angielskich oraz objaśnienia odnośnie użycia właściwego odpowiednika. Istnieje m.in. możliwość odtworzenia wymowy. Umieszczona jest też transkrypcja fonetyczna, podobnie jak w dobrych słownikach książkowych. Słownik wyposażony jest we własny, samodzielny interfejs. Można w nim odnaleźć wszelkie formy odmiany wyrazów, a także informacje o odmianie słów odmieniających się nieregularnie (formy nieregularnej liczby mnogiej, czasu przeszłego, imiesłowu biernego itp.). Interfejs słownika umożliwia m.in. wyszukiwanie ciągów znaków, zwrotów z danym wyrazem, dodawanie własnych komentarzy, słów i znaczeń, a także podgląd znaczeń słów zaznaczonych w innych programach.

INTEGRATION
The program enables the translation of documents in the Microsoft Word window editor, websites in the window of the Internet Explorer browser or Mozilla Firefox, as well as translation of spreadsheets in Microsoft Excel, a presentation in Microsoft PowerPoint, messages in Microsoft Outlook, Outlook Express and Windows Mail, and is also one of first translators on the Polish market that enables direct translation of PDF files.

INTEGRACJA
Program umożliwia tłumaczenie dokumentów w oknie edytora Microsoft Word, stron internetowych w oknie przeglądarki Internet Explorer lub Mozilla Firefox, a także tłumaczenie arkuszy kalkulacyjnych w Microsoft Excel, prezentacji w Microsoft PowerPoint, wiadomości w Microsoft Outlook, Outlook Express i Poczcie Windows, jest również jednym z pierwszych translatorów na rynku polskim, które umożliwiają bezpośrednie tłumaczenie plików PDF.

AWARDS
The series "Translator and Dictionary" has repeatedly occupied the top positions in tests of translating applications. The previous version 4.1 became among other thins a winner, "Test of the application to translate the text," in Chip (No. 08/2008) [quote: "the best deal with highly specialized texts"], and ranked among the programs to be translated from English in test translators in KomputerŚwiat (No. 18/2008) [quote: "is simultaneously both the best available interpreter from English into Polish and from Polish into English"].

WYRÓŻNIENIA
Seria "Tłumacz i Słownik" wielokrotnie zajmowała czołowe miejsca w testach aplikacji tłumaczących. Poprzednia wersja 4.1 została m.in. zwycięzcą "Testu aplikacji do translacji tekstu" w Chipie (nr 08/2008) [cytat:
"najlepiej radzi sobie z tekstami wybitnie specjalistycznymi"], oraz zajęła najwyższe miejsce wśród programów do tłumaczenia z języka angielskiego w teście translatorów w KomputerŚwiat (nr 18/2008) [cytat: "jest jednocześnie najlepszym dostępnym tłumaczem zarówno z angielskiego na polski, jak i z polskiego na angielski"].

HARDWARE REQUIREMENTS
• PC with Pentium processor or compatible
• Windows XP / Windows Vista / Windows 7
• 512 MB RAM
• CD / DVD drive
• approximately 300 MB of free disk space

WYMAGANIA SPRZĘTOWE
• PC z procesorem Pentium lub kompatybilnym
• Windows XP/Windows Vista/Windows 7
• 512 MB RAM
• napęd CD/DVD
• ok. 300 MB wolnego miejsca na dysku

Copyright by Kompas 2010

English installation and registration instructions are included.
For a PDF of the English Manual please visit: www.PolandByMail.net/tlumacz7.pdf.

Polish <-> English Computer Translation Software can be found in the following departments
Professional Ecommerce Services By GlobalWebCart Ecommerce Shopping Cart Software